Dünýäde saglyk ulgamyndan soň ykdysadyýet, bilim we beýleki ulgamlaryň her gün üýtgemegine, çalt depginler bilen özgermegine şaýatlyk edýäris. Tehnologiýadyr, sanly bilimiň özgermegi bolsa günsaýyn artýar. Sanly bilim ulgamyndaky uly ösüşleriň birini hem ZOOM programmasynda has aýdyň görmek bolýar. Agzalýan programma birwagtda ýüzlerçe adamy ses hem-de wideo arkaly bir-birine birikdirmäge mümkinçilik berýär. Mugallymlar öýlerinde sapak geçýärler, okuwçylar bolsa öz telefonlary, planşetleri arkaly mugallymyny diňläp, sorag berip, jogap alyp bilýärler. Hususy telekeçidir söwdagärler öz işgärleri bilen onlaýn ýygnaklary geçirip bilýär.

Programmany almak hem-de ulanmak tölegsiz hödürlenýär. Şeýle hem, kim ýygnakda ýa gepleşikde öý eýesi ýagdaýynda boljak bolsa tölegli agza bolup bilýär.

Bu programma 2011-nji ýylda Erik Ýuan tarapyndan döredildi. 2013-nji ýylyň ýanwar aýynda biržadaky bahasy 24 million dollara barabardy. 2015-nji ýylyň fewral aýynda 300 million dollar, 2017-nji ýylyň ýanwar aýynda 1 milliard dollar, 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda 20 milliard dollar bahasy bardy. 2020-nji ýylda senesindäki birža bahasy bolsa 117,83 milliard dollara barabar bolup durýar. Şeýle hem bu programmanyň 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda 188,23 mln dollar girdejisi bolan bolsa, şu ýylyň oktýabr aýyndaky girdejisi 777,2 mln dollara ýetdi. ZOOM programmasy bilen kompýuterde slaýtlary arkaýyn işlenip bilinmegi bolsa, ýene-de bir gezek garşydaşlaryndan üstünligini subut edýär.

Tirkeş Bagşyýew,

TOHU-nyň talyby.