«Coun­ter­point Re­se­arch» maslahat beriş kompaniýasy ta­ra­pyn­dan ge­çi­ri­len ba­zar sel­jer­me­le­ri­ne gö­rä, «akyl­ly» sa­gat sa­tu­wy 2020-nji ýy­lyň üçün­ji çär­ýe­gin­de 6 gö­te­rim ýo­kar­lan­dy. Soň­ky ýyl­lar­da ga­ty meş­hur bo­lan «akyl­ly» sa­gat­lar, esa­san hem, sag­lyk we sport ug­run­da­ky ar­tyk­maç­lyk­la­ry bi­len ta­pa­wut­lan­ýar.
Yg­lan edi­len mag­lu­mat­la­ra ser sa­la­ny­myz­da, bu ba­zar­da öň­de­li­gi ABŞ-nyň «App­le» kom­pa­ni­ýa­sy eýe­le­ýär. «App­le»-iň bazar­da­ky pa­ýy 28 gö­te­ri­me deň­dir. Kom­pa­ni­ýa di­ňe «App­le Watch» bi­len önüm­çi­li­gi­ni do­wam et­dirýär. Hy­ta­ýyň «Hua­wei» kom­pa­ni­ýa­sy bu ba­zar­da­ky pa­ýy­ny 15 gö­te­ri­me ýe­tir­di. Gü­nor­ta Ko­re­ýa­nyň «Sam­sung» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň pa­ýy bol­sa 10 gö­te­ri­me ba­ra­bar bol­dy.
Bu ugur­da gir­de­ji ga­zan­mak­da hem «App­le» öň­de­li­gi eýe­le­ýär. Kom­pa­ni­ýa­nyň gir­de­ji­si ge­çen ýyl bi­len de­ňeş­di­re­niň­de, 18 gö­te­rim ar­typ, 2,3 mil­liard dol­la­ra ýetipdir. Her ýyl dünýäde or­ta­ça 43 mil­li­on sa­gat sa­tyl­ýar. 2024-nji ýyl­da bu gör­ke­zi­ji­niň 108,91 mil­lio­na ýe­tme­gi­ne ga­ra­şyl­ýar.

Sa­bi­na HOJ­JY­ÝE­WA,
S. A. Ny­ýa­zow adyn­da­ky Türk­men oba
ho­ja­lyk uni­wer­si­te­ti­niň ta­ly­by.