NBA-nyň “Golden Steýt Warriors” toparynyň ýyldyz basketbolçysy Stefen Körri türgenleşikde yzly-yzyna 105 gezek 3 utuk geçirmegi başardy. 31 ýaşly basketbolçy 3 utuk gazandyrýan çyzygyň daşyndan yzly-yzyna halka oklan toplarynyň 105-sini dürs geçirmegi başardy. Ol bu görkezijä 5 minut 13 sekuntda ýetmegiň hötdesinden geldi. Körri toparyň kömekçi tälimçisi Brýus Freýzer tarapyndan sanalan 3 utuklyk urgularynyň 106-njysyny topy halkadan dürs geçirip bilmedi. Körri öňki türgenleşikleriň birinde yzly-yzyna 77 gezek 3 utukly urguny takyk geçiripdi. Ýyldyz basketbolçy häzirki wagtda bir möwsümde 402 gezek 3 utuklyk urgyny takyk geçirip, bu ugurda rekordyň eýesidir. dn 3 utuklyk urgularynyň 106-njysynda