Geografiýa, taryh we tebigat barada gyzykly maglumatlary berýän “National Geographic” žurnaly dürli döwürlerde taýýarlanan 6000 müňden gowrak kartany internet arkaly ulanyjylara elýeterli etdi. Dürli maksatlar bilen taýýarlanan her bir karta baradaky maglumatyň internet sahypasynda ýerleşdirilendigi habar berilýär. Şeýlelikde öňki döwürlerde syýahatçylar tarapyndan çyzylan kartalary indi aňsatlyk bilen kompýuteriň ýa-da telefonyň üsti bilen görmek bolýar. Ulanyjylara hödürlenýän kartalaryň arasynda irki döwürde taýýarlananlary-da bar. Olaryň arasynda XIX asyrda çagalara kosmos giňişligi barada maglumat berýän interaktiw karta hem bar. 1887-nji ýylda döredilen bu karta, çagalara astronomiýany öwretmek üçin ulanylypdyr. Bu kartanyň arka bölegi yşyklar bilen bezelip, ýagyn, syýahatçylaryň gezen ýerleri, Gün we Aý tutulmasy ýaly çyzgylar ýerleşdirilipdir.

Bu iş neşiriň “All Over the Map” atly taslamanyň çäklerinde taýýarlandy. Mundan ozal şol at bilen kitap hem çap edilendigi habar berildi. Emma internet arkaly görkezilýän kartada şol kitapda ýerleşdirilmedik has köp karta we maglumat bar.