Angliýanyň 4-nji ligasynda “Nýuport Kaunti” topary “Çeltnam Taun” topary bilen duşuşdy. Duşuşygyň 12-nji minutynda “Nýuport Kaunti” toparynyň derwezeçisi Tom King 96,01 metr uzaklykdan gol geçirdi. Şeýlelikde, derwezeçiniň geçiren goly resmi duşuşykda iň uzak aralykdan geçirilen gol hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Kingiň öz derwezesiniň alkymyndan batly uran topy beýleki garşydaş toparyň jerime meýdançasyna ýetmänkä ýere degip, derwezeçi Joş Grifittiň üstünden tora girdi. Iň uzak aralykdan gol geçirmekde ozalky rekord bosniýaly derwezeçi Asmir Begowiçe degişlidi. Ol 91,9 metr uzaklykdan topy derwezä girizipdi.