Kosmos pudagynda iş alyp barýan hususy kompaniýalaryň biri bolan “SpaceX” täze bir rekord goýdy. Mundan ozal bir gezek ulanylýan göteriji raketalary birnäçe gezek ulanyp, taslamalaryň bahasyny arzanlatmagy bilen tanalýan kompaniýa, has köp raketany bir gezekki uçuşda kosmos giňişligine çykardy. “Falcon 9” raketasy 143 sany kiçi göwrümli emeli hemrany şowly ýagdaýda orbita ýerleşdirdi. Düýn (24-nji ýanwar) ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatyndaky Keýp Kanaweral burnundaky “Space Force” bekedinden uçurylan raketany iki tapgyrlydygy mälim edildi. Bu uçuş “Transporter-1” diýlip atlandyryldy. Uçurylan emeli hemralaryň 10 sanysynyň kompaniýanyň dünýäniň ähli ýerini internet bilen üpjün etmegi maksat edinýän “Starlink” taslamasyna degişlidigi habar berildi. Emeli hemralary orbitalaryna ýerleşdiren raketa Ýere gaýdyp geldi. Bu uçuş kompaniýanyň şu ýylky üçünji, soňky hepdedäki ikinji uçuşy hökmünde hasaba alyndy. Geçen hepdäniň çarşenbe güni hem “Falcon 9” raketasy arkaly “Starlink” emeli hemralary kosmosa iberilipdi. Şol raketanyň 8-nji gezek ulanylýandygy aýdylypdy.