Dün­ýä­niň öň­de­ba­ry­jy aw­tou­lag ön­dü­ri­ji­si «Gee­ly»-niň eýe­çi­li­gin­dä­ki «Ter­ra­fu­gia Tran­si­ti­on» at­ly uç­ýan aw­tou­la­ga de­giş­li rug­sat­na­ma gow­şu­ryl­dy. ABŞ-nyň Awia­si­ýa eda­ra­sy­nyň be­ren rug­sat­na­ma­sy onuň di­ňe uçar hök­mün­de ula­nyl­ma­gy­na yg­ty­ýar ber­ýär. Uça­ryň ýol he­re­ke­tin­de ula­nyl­ma­gy üçin aý­ra­tyn rug­sat­na­ma al­ma­ly bo­lar. Kom­pa­ni­ýa­nyň ýol­baş­çy­la­ry bu rug­sat­na­ma­ny gel­jek ýyl al­ma­gy mak­sat edin­ýär­ler. «Tran­si­ti­on» ho­wa­da wag­ty sa­gat­da 161 ki­lo­metr tiz­lik bi­len he­re­ket ed­ýär. Bu ulag 2011-nji ýyl­dan bä­ri iş­le­nip dü­zül­ýär. Kom­pa­ni­ýa­nyň we­ki­li Ke­win Kol­burn uç­ýan ula­gyň 80 gün­lük synag uçuş­la­ry­ny üs­tün­lik­li ta­mam­lan­dy­gy­ny we äh­li sy­nag­lar­dan ge­çen­di­gi­ni aýt­dy. «Tran­si­ti­on» ula­gyn­da kuw­wa­ty 100 at güý­jü­ne ba­ra­bar bo­lan «Ro­tax 912iS» he­re­ket­len­di­ri­ji­si otur­dy­lyp­dyr. Ben­zin bi­len iş­le­ýän ula­gyň uçar hök­mün­de ula­ny­lan wag­ty açyl­ýan, ýer­de wag­ty ýa­pyl­ýan ga­nat­la­ry bar. «Tran­si­ti­on» il­kin­ji uç­ýan ulag­la­ryň bi­ri ha­sap­lan­ýar.