Komp­ýu­ter­leriň, smart­fon­laryň we beý­le­ki elekt­ron en­jam­la­ryň kö­pe­len­di­gi­ne ga­ra­maz­dan, ki­ta­byň çap edi­len ada­ty gör­nü­şi­ni oka­ma­gyň lez­ze­ti baş­ga. Şol se­bäp­li ada­ty ki­tap­la­ryň we ki­tap­ha­na­la­ryň muş­da­gy he­mi­şe köp. Is­len­dik şä­he­riň esa­sy kö­çe­le­rin­de ki­tap dü­kan­la­ry iň ge­lim-gi­dim­li ýer­le­riň ha­ta­ryn­da dur­ýar. Dün­ýä­niň kä­bir ýer­le­rin­de bol­sa ki­tap şä­her­çe­le­ri bar. O di­ýen uly bol­ma­dyk ilat­ly ýer­ler ki­tap dü­kan­la­ry­nyň köp­lü­gi bi­len gö­ren­le­ri haý­ran gal­dyr­ýar. Bu şä­her­çe­ler­de ki­tap şü­we­leň­le­ri we ser­gi­le­ri hem ge­çi­ril­ýär. Bu ma­ka­la­myz­da si­ze ki­tap şä­her­çe­le­ri­niň kä­bi­ri ba­ra­daky mag­lu­matlary size ýetir­ýä­ris.
Haý-on-Waý: Beýik Britaniýadaky bu şä­herçede hä­zir­ki wagt­da kä­bir ugur­la­ra ýö­ri­te­le­şen ki­tap dü­ka­nlarynyň 26-sy bar. Ki­tap şä­he­ri­ni dö­ret­mek pi­ki­ri­ni 1960-njy ýyl­lar­da şä­he­riň ýa­şaý­jy­sy Ri­çard But or­ta atyp­dyr. Şol ýyl­lar şä­he­riň ila­ty aza­lan eken. Ri­çard But boş öý­le­ri we iş ýer­le­ri­ni ki­tap dü­ka­ny­na öwür­ýär. Wag­tyň geç­me­gi bi­len bu ýer­de ki­tap şü­we­leň­le­ri ge­çi­ri­lip baş­lan­ýar. Her ýyl­da şä­her­de müň­ler­çe ada­my özü­ne çek­ýän ýa­zy­jy­la­ryň, su­rat­keş­le­riň we sa­zan­da­la­ryň gat­naş­ma­gyn­daky fes­ti­wal­la­ryň bir­nä­çe­si ge­çi­ril­ýär.
Jin­bo­ço: Bu ki­tap şä­her­çe­si To­kio­da 1800-nji ýyl­lar­da açy­lan bir­nä­çe uni­wer­si­te­tiň tö­we­re­gin­de ýer­leş­ýär. Ha­ku­san şa­ýo­ly­nyň çat­ry­gyn­da­ky şä­her­çe­de öň­de­ba­ry­jy ne­şir­ýat­la­ryň dür­li dil­ler­de çap edi­len tä­ze we ozal ula­ny­lan ki­tap­la­ry­ny sat­ýan dü­kan­la­ryň on­lar­ça­sy bar.
Pa­ju: Gü­nor­ta Ko­re­ýa­nyň paý­tag­ty Se­ul­dan, tak­my­nan, bir ýa­rym sa­gat uzak­lyk­da ýer­leş­ýän Pa­ju­da 250 ne­şir­ýat bar. Bu ýer­de 10 müň­den gow­rak adam zäh­met çek­ýär. Şä­her­de, esa­san, ko­reý, iň­lis we ýa­pon di­lin­de çap edi­len ki­tap­lar sa­tyl­ýar. Bu ýer­dä­ki ser­gi meý­dan­ça­la­ryn­da­ky çe­per­çi­lik ga­le­re­ýa­la­ryn­da her ýy­lyň to­mus aý­la­ryn­da dür­li ser­gi­ler gu­ral­ýar. Şeý­le hem bu ýer­de gi­je-gün­diz açyk dur­ýan ki­tap­ha­na­ tö­leg­siz hyz­mat ed­ýär.
Sankt-Pýer­ de Kla­ge: Şweý­sa­ri­ýa­nyň gü­nor­ta­syn­da­ky Ro­na jül­ge­sin­dä­ki bu oba­nyň ýa­şaý­jy­la­ry, esa­san, üzüm­çi­lik bi­len meş­gul­lan­ýar. Rim döw­rün­den göz­baş al­ýan ga­dy­my ta­ry­hy bo­lan oba­da 1700-1800-nji ýyl­lar­da gur­lan yma­rat­lar sak­la­nyp ga­lyp­dyr. Bu ýer­de her ýyl­da Sankt-Pýe­riň ki­tap fes­ti­wa­ly ge­çi­ril­ýär. Oňa di­ňe bir şu oba­nyň ýa­şaý­jy­la­ry gat­naş­man, baş­ga ýer­ler­den hem ki­tap sa­ty­jy­la­ry gel­ýär. 20 müň­den gow­rak adam bol­sa ki­tap şü­we­le­ňi­niň myh­ma­ny bol­ýar.
Re­du: Bel­gi­ýa­nyň Ar­den­nes se­bi­tin­dä­ki bu ýe­ri şä­her­çä­niň ýa­şaý­jy­sy No­el An­se­lot ki­tap şä­he­ri­ne öw­rüp­dir. Hä­zir­ki wagt­da Ýew­ro­pa­nyň iň ga­dy­my ki­tap şä­her­çe­le­ri­niň bi­ri bo­lan Re­du­wyň 500 tö­we­re­gi ila­ty bar. No­el An­se­lot dog­duk me­ka­nyn­da ki­tap te­ma­ly sy­ýa­hat­çy­ly­ga ös­dür­mek üçin ki­tap sa­ty­jy­la­ra bu ýer­de dü­kan aç­ma­gy tek­lip edip­dir. Onuň bu asyl­ly ta­gal­la­la­ry şow­ly ne­ti­je be­rip­dir. Bäş ýy­lyň için­de Re­du­da ta­ry­hy eser­ler­den baş­lap, şor­ta söz­li ki­tap­la­ra çen­li bir­nä­çe te­ma­ti­ki ki­tap­la­ra ýö­ri­te­leş­di­ri­len dü­kanlar açyl­ýar.
Man­dal: Nor­we­gi­ýa­da­ky bu ki­tap şä­her­çe­sin­de ki­tap al­mak we oka­mak bi­len çäk­len­ilmän eý­sem, 10 mi­nut çe­me­si ara­lyk­da ýer­leş­ýän aja­ýyp buz­luk­la­ry syn­la­ma­ga ge­ze­lenç et­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýän köl hem bar. Mun­dan baş­ga-da buz­luk mu­ze­ýi, ga­dy­my agaç myh­man­ha­na­sy ja­han­keş­de­le­ri haý­ra­na goý­ýar. Ki­tap­lar ka­fe­le­r­de, am­mar­lar­da, hat­da aw­to­bus du­ral­ga­syn­da sa­tyl­ýar.
Ho­bart: dün­ýä­niň dür­li ýurt­la­ryn­da Haý-on-Wa­ýy nus­ga al­ýan ki­tap şä­her­çe­le­ri­niň kö­pü­si bar. Nýu-Ýor­kuň 500 adam­lyk Ho­bart şä­her­çe­sin­de, esa­san, ýa­şu­ly oky­jy­la­ra ni­ýet­le­nen ki­tap­la­ryň sa­tyl­ýan dü­kan­la­ry bar. Güýz aý­la­ryn­da bu ýer­de dür­li ýa­ryş­lar, lek­si­ýa gör­nüş­däki ama­ly sa­pak­lar ge­çi­ril­ýär. Şeý­le hem ýa­zy­jy­la­ryň gat­naş­ma­gyn­da dür­li çä­re­ler, kon­sert­ler gu­ral­ýar, sow­gat­ly ýa­ryş­da üs­tün çy­kan­la­ra ki­tap sow­gat edil­ýär.