Hytaýda 4 500 dollardan müşderilere hödürlenýän “Hong Guang Mini” ulagynyň satuwy geçen aý “Tesla”-nyň satuwyndan  iki esse ýokary bolupdyr. Bir aýyň dowamynda Hytaýda bu ulagdan 25,778 sanysy, “Tesla”-dan 13,843 sanysy müşderilere ýetirilipdir. Kiçi göwrümli, dört orunlyk ulagyň global bazardaky satuwda hem ikinji bolandygy mälim edildi. SAIC kompaniýasynyň öndürýän ulagynyň serginledijili görnüşini almak üçin bolsa goşmaça 500 dollar tölemeli. Hytaý bazar barlaglary toparynyň (China Market Research Group) müdiri Şaun Reýn ýurtda howanyň hapalanmagynyň öňüni almak üçin elektroulaglaryň ýaýbaňlandyrylmagyna ähmiýet berilýändigini aýdýar. Reýn müşderileriň arzan bahaly ulag hökmünde “Hong Guang”-y lýuks klasda bolsa “Tesla”-ny saýlaýandyklaryny belleýär. “Hong Guang Mini”-niň iň pes modeliniň sagatdaky tizligi 100 kilometre barabar. Bu tizlik şäher içinde sürmek üçin aňryýany bilen ýeterlik. Latwiýanyň bir kompaniýasy bu ulagyň Ýewropa niýetlenen nusgasyny öndürmäge isleg bildirýändigi habar berildi.