Weng­ri­ýa­da tä­ze­len­ýän ener­gi­ýa çeş­me­le­ri umu­my ön­dü­ril­ýän ener­gi­ýa­nyň 18 gö­te­ri­min­den gow­ra­gy­ny düz­ýär. Bu­lar Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­niň sta­tis­ti­ka gul­lu­gy ta­ra­pyn­dan ge­çi­ri­len bar­lag­la­ryň ne­ti­je­si­dir. Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gin­de or­ta­ça bu gör­ke­zi­ji 22,1 gö­te­ri­me deň. Bu Weng­ri­ýa­nyň he­ni­zem or­ta­ça de­re­je­den yza gal­ýan­dy­gy­ny we ti­jen­me­li­di­gi­ni aň­lad­ýar.
Ýew­ro­pa­nyň «ýa­şyl» çeş­me­le­ri Şwe­si­ýa­da (66,1%), Lat­wi­ýa­da (57,8%), Finl­ýan­di­ýa­da (57,5%) we Es­to­ni­ýa­da (52,3%) ýy­la­dyş we so­wa­dyş çeş­me­le­ri bo­lup dur­ýar.
Soň­ky 15 ýyl­da ýy­la­dyş we so­wa­dyş üçin tä­ze­len­ýän çeş­me­ler­den al­nan ener­gi­ýa­nyň pa­ýy­nyň, tak­my­nan, iki es­se – 11,7 gö­te­rim­den 22,1 gö­te­ri­me çen­li ýo­kar­la­nan­dy­gy­ bel­le­nil­ýär. Bu Ýew­ro­pa Ko­mis­si­ýa­sy­nyň gör­kez­me­si­niň wag­tyn­da ýe­ri­ne ýe­ti­ril­ýän­di­gi­ni aň­lad­ýar.