Kino sungatynyň iň uly baýragy bolan Oskar dabarasyny alyp baryjysyz guramak däbe öwrülip barýar. Oskar baýraklarynyň gowşurylyş dabarasy eýýäm 3-nji gezek alypbaryjysyz geçiriler. 30 ýyldan soň ilkinji gezek 2019-njy ýylda alypbaryjysyz geçirilen dabara garaşylyşyndan ýokary baha alypdy. Şondan soň akademiýanyň ýolbaşçylary geçen ýylky dabarany hem alypbaryjysyz geçirdiler. Dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, bu ýylky dabara az sanly hem bolsa adam gatnaşar. Dabara öňkülerden üýtgeşiklikde diňe bir ýerde däl-de, esasy mekany Los Anjelesdäki “Dolby” teatrynda hem-de şäherdäki demirýol menzili “Union Station”-da geçiriler. 93-nji Oskar baýraklary 25-nji aprelden 26-syna geçilýän gijede guralar.