ABŞ-nyň Boulderdäki Kolorado uniwersitetiniň hünärmenleri adam bedeniniň ýylylygyndan energiýa alýan ýüzükden uly bolmadyk enjamy oýlap tapdylar. Bu enjamyň aýratynlygy termoelektrik generatorlaryň kömegi bilen adam bedeninden çykýan ýylylygy elektrik energiýasyna öwürýär. Hünärmenler toparynyň ýolbaşçysy Çzýan Sýaonyň aýtmagyna görä, bu enjam arkaly mobil enjamlara zarýad berip bolar. Bu enjam “Matrisa” filmindäki robotlaryň adamlary biologik energiýasy hökmünde ulanýandygy bilen bagly pikiriň esasynda ýüze çykypdyr. Enjamyň elektrik öndürijiligi adaty batareýlere garanyňda pes hem bolsa, elektron sagatlara we fitnes-treýkerlere zarýad bermek üçin ýeterlik. Enjamyň öndürijiligi adamyň bedeniniň gyzgynlygyna bagly. Şeýle bolansoň, bu enjam sport bilen meşgullanylanda has ýokarlanýar. Sebäbi, adam bedeni hereketde wagty gyzýar we bioenjam köp ýylylygy kabul etmek arkaly degişli möçberde elektrik energiýasyny öndürýär.

Ilmyrat Ilyasow,

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň mugallymy.