NASA “Ingenuity” pilotsyz dikuçaryny ilkinji gezek Marsa uçurdy. Enjam 30 sekunt uçup, üç metr beýiklige çykdy. Fewral aýynda “Perseverance Rover” bilen bilelikde Marsa iberilen dikuçaryň ilki 8-nji aprelde uçurylmagy meýilleşdirilýärdi. Marsda atmosferanyň dykyzlygy pesdigi üçin dikuçaryň motory has çalt aýlanmaly bolýar. “Ingenuity”-iň meýilleşdirilen belentlige çykyp, howada öwrülip, ​​dört aýagynyň üstüne ýumşak ýere gonandygy hasaba alyndy. Şeýlelikde kiçijik dikuçar görnüşli enjam Ýerden başga planetada uçan ilkinji enjam boldy. Geljekde “Ingenuity” ýene-de birnäçe uçuşlary amala aşyrar. Enjam dikuçar belentlikden Gyzyl planetany surata düşürer.

Didargeldi Orazow,

Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyby.