Türkmenistandaky
iň iri gurluşyk we hojalyk
harytlarynyň söwda
merkezler toplumy
575555 / 575757 / 575553

“YouTube” mahabat platformasyna wideo platformasynda söwda etmegi aňsatlaşdyrjak täze başlangyjyny  yglan etdi. Muňa marka giňeltmesi diýlip, tomaşaçylar ekranyndaky düwmä basanda görýän önümleri barada has köp zat öwrenmäge mümkinçilik berýän interaktiw tejribesini hödürleýär. Mahabat formatynda, web sahypasynyň baglanyşygyny telefonyňyza gönükdirmäge mümkinçilik berýän “Mahabatlara geçmek” düwmesiniň gapdalynda “Telefona ibermek” düwmesi bar. Bu format görmegiň çylşyrymlylygyny azaltmak üçin döredildi. Jübi enjamyňyza mahabat habaryny ibereniňizden soň, baglanyşyga basyp, degişli sahypa girenden soňra, önüm satyn alyp bilersiňiz. Bu format mahabat berijileri näçe adamyň özleri bilen gatnaşygyny yzarlamaga we önümlerini “Google Advertising”-den satyn almaga mümkinçilik berýär.