Soň­ky ýyl­lar­da teh­no­lo­gi­ýa kom­pa­ni­ýa­la­ry nus­ga­lyk gör­nüş­dä­ki elekt­rou­lag­la­ry iş­läp taý­ýar­la­ýar­lar. Iki ýyl mundan ozal Ýa­po­ni­ýa­nyň «So­ny» kom­pa­ni­ýa­sy özü­niň il­kin­ji ula­gy­ny hal­ka­ra ser­gi­de gör­ke­zip­di. «Hua­wei», «App­le» we «Xiao­mi» kom­pa­ni­ýa­la­ry hem bu ugur­da iş­le­ýär­ler. Ola­ryň ha­ta­ryn­a Hy­ta­ýyň «Op­po» te­le­fon ön­dü­ri­ji kom­pa­ni­ýa­sy hem go­şul­mak­çy. Mu­nuň üçin kom­pa­ni­ýa­nyň do­lan­dy­ry­jy­lar ge­ňe­şi­niň ýol­baş­çy­sy To­ni Çe­niň ýol­baş­çy­ly­gyn­da to­par dö­re­dil­di. Bu to­par aw­tou­lag iş­läp […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş