Geçen hepdäniň şenbe güni Germaniýanyň çempionaty “Bundesligada” “Bawariýa” bassyr 9-njy umumylykda 31-nji çempionlygy (30-sy “Bundesliga”) gazandy. Toparyň çempionlygyna uly goşant goşan oýunçylaryň biri-de fransiýaly ýarymgoragçy Kingsli Komandyr. 6 möwsümden bäri münhenlileriň düzüminde çykyş edip gelýän Koman nemes topary bilen 6-njy, karýerasy boýunça-da 10-njy çempionlygyny baýram etdi. Başgaça aýdylanda, Koman professional karýerasyna ädim ädeninden bäri her möwsümde çempionlyk gazanýar.

Koman 2012/13 möwsüminde 16 ýaşyndaka PSŽ bilen 1 duşuşyk, 2013/14 möwsüminde 2 duşuşyk geçirýär. PSŽ şol iki möwsümde-de çempion bolmagy başarýar.

2014-nji ýylyň tomsunda “Ýuwentusa” transfer bolan Koman italýan klubunyň düzüminde-de iki möwsümde yzly-yzyna “Serie A”-nyň çempionlyk kubogyny asmana göterýär.

2016-njy ýylda “Bawariýa” kärendesine ugradylan Koman ilkinji 2 möwsümden soň, ymykly ýagdaýda “Bawariýanyň” futbolçysy bolýar. Ol bu ýerde-de 6 möwsümden bäri çempionlyk gazanyp gelýär. Ol 6 möwsümde “Bundesligada” 92 oýun geçirip, 16 gezek hem tapawutlandy.

24 ýaşyndaky ýarymgoragçynyň eýýäm karýerasynda 10 milli çempionlygy bar. Şu wagtda 23 kubok gazanan Komanyň geljekde bu görkezijini rekord derejä ýetirmegi hem mümkin. Koman üçin iň uly ýitgi 2018-nji ýyldaky Dünýä Kubogy boldy. Ol Fransiýanyň çempionlygy bilen tamamlanan ýaryşa şikesi sebäpli gatnaşyp bilmändi.