Oskarly aktýor Leonardo DiKaprio diňe aktýor hökmünde däl-de, ol daşky gurşawy goramakda alnyp barylýan işlere işjeň gatnaşýan aktiwist hökmünde-de tanalýar. Ol golaýda Galapagos adalarynyň gorawy üçin 43 million dollary puly bagyş eder. Bu pul Galagapos adalarynyň çägindäki Floreana adasyny abatlamak hem-de nesli tükenip barýan 13 görnüşi täzeden ada getirmek işleri, şeýle-de nesli tükenip barýan gülgüne gotanlary goramak we olaryň sanyny köpeltmek ýaly işler üçin sarp ediler.

Ýeri gelende aýtsak, Galagapos adalarynyň 97 göterimi milli seýilgäh hökmünde goralýar.