Fransiýanyň çempionaty Ligue 1-de Lill toparyna 11 ýyldan soň taryhyndaky 4-nji çempionlygyny gazandyran tälimçi Kristof Galtie wezipesini taşlandygyny habar berdi. 54 ýaşyndaky tälimçi bu barada: “Bu ýerdäki wezipämi tamamladym. Bu topar bilen bagly däl, özüm bilen baglanyşykly ýagdaýlar sebäpli gidýärin” diýdi. Ol mundan soň 3 klub özi bilen (Lion, Nissa, Napoli) gyzyklanýandygyny aýdyp, Liony saýlap biljekdigini belläp geçdi. 2017-nji ýylda Lilliň tälimçisi bolan Galtie wezipä bellenende topar 17-nji orunda barýardy we tälimçi ony ligada saklamagy başardy.