Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň taý­syz ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de, ýur­du­my­zyň bank ul­ga­my­nyň işi dün­ýä­niň öň­de­ba­ry­jy döw­let­le­ri­niň de­re­je­si­ne ýe­ti­ril­ýär, ila­ta hö­dür­len­ýän bank hyz­mat­la­ry­nyň ge­ri­mi gi­ňel­dil­ýär. Bu ul­gam­da ama­la aşy­ryl­ýan oňyn öz­gert­me­ler ýur­du­my­zyň ra­ýat­la­ry­nyň ýa­şa­ýyş-dur­muş de­re­je­si­niň has-da go­wu­lan­ma­gy­na gö­nük­di­ri­len­dir. Ýur­du­my­zyň bank ul­ga­myn­da ilat üçin ýo­ka­ry amat­lyk­la­ry üp­jün ed­ýän nagt däl ha­sap­la­şyk­la­ryň teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­nyň or­naş­dy­ryl­ma­gy ra­ýat­lar üçin bäh­bit­li­dir. Çün­ki nagt däl ha­sap­la­şyk­lar ra­ýat­la­ryň pu­lu­nyň go­rag­ly­ly­gy­ny, wag­ty­nyň tyg­şyt­lan­ma­gy­ny üp­jün edip, ýe­ňil­lik­li tö­leg ge­çi­rim­le­ri­ni, karz al­mak we go­ýum goý­mak bi­len bag­la­ny­şyk­ly amat­ly şert­le­ri dö­red­ýär.
Ýur­du­myz­da nagt däl ha­sap­la­şyk­la­ryň ge­ri­mi­ni gi­ňelt­mek, bank kart­la­ryn­dan peý­da­lan­ýan ra­ýat­la­ra hö­dür­len­ýän hyz­mat­la­ryň gör­nüş­le­ri­ni art­dyr­mak, hi­li­ni has-da ýo­kar­lan­dyr­mak hem-de dür­li ýe­ňil­lik­le­ri dö­ret­mek mak­sa­dy bi­len dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän iş­le­riň çäk­le­rin­de bank kart­la­ry­nyň üs­ti bi­len ha­sap­la­şyk­la­ry ge­çir­mek üçin in­ter­net-bank ul­ga­my taý­ýar­la­nyl­dy. On­laýn usul­da karz se­riş­de­le­ri­niň be­ril­me­gi ýur­du­myz­da­ky bank hyz­mat­la­ry­nyň dün­ýä tej­ri­be­si esa­syn­da kä­mil­leş­di­ril­ýän­di­gi­ni hem-de müş­de­ri­le­re edil­ýän hyz­mat­la­ryň ýo­ka­ry de­re­je­de bol­ma­gy­na aý­ra­tyn üns be­ril­ýän­di­gi­ni su­but ed­ýär. Şun­da, il­kin­ji no­bat­da, in­no­wa­si­on teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň we san­ly ul­ga­myň müm­kin­çi­lik­le­rin­den peý­da­la­nyl­ýar. Karz hyz­mat­la­ryn­da tä­ze mag­lu­mat teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­nyň ula­nyl­ma­gy bank­la­ryň işi­ne hem-de hyz­mat­la­ry­nyň özü­ne çe­ki­ji­li­gi­ne oňaý­ly tä­sir ed­ýär. Karz al­mak is­le­ýän ra­ýa­tyň şah­sy mag­lu­mat­la­ry­ny in­ter­net ar­ka­ly gi­riz­me­gi no­ba­ta dur­mak ze­rur­ly­gy­ny ara­dan aýryp, wag­ty­ny tyg­şyt­la­ýar. Mun­dan baş­ga-da, on­laýn karz hyz­ma­ty­nyň ýo­la go­ýul­ma­gy di­ňe bir res­mi­na­ma­la­ryň we pul se­riş­de­le­ri­niň do­la­ny­şy­gy­nyň tiz­li­gi­ni art­dyr­man, eý­sem, müş­de­ri­le­riň sa­ny­nyň art­ma­gy­na hem müm­kin­çi­lik dö­red­ýär. Şeý­le-de, müş­de­ri-bank gat­na­şyk­la­ry has yg­ty­bar­ly gör­nü­şe eýe bol­ýar, bu bol­sa müş­de­ri­ler bi­len tä­ze­çe usul­da iş­leş­mä­ge ýar­dam ed­ýär.
Müş­de­ri­le­riň ra­hat­ly­gy hem-de wag­ty­nyň tyg­şyt­lan­ma­gy üçin karz se­riş­de­le­ri­ni al­mak­da ge­rek­li bo­lan res­mi­na­ma­la­ryň des­lap­ky se­re­dil­me­gi we öw­re­nil­me­gi üçin ola­ryň ban­kyň in­ter­net sa­hy­pa­sy­na ska­ner­le­nip ýa-da jpg (su­rat) gör­nü­şin­de ýük­le­nip ýol­la­mak müm­kin­çi­li­gi ýo­la goý­lan. Res­mi­na­ma­lar göz­den ge­çi­ri­len­den soň bank iş­gär­le­ri müş­de­ri­ler bi­len ha­bar­la­şyp, ne­ti­je­ler ba­ra­da mag­lu­mat ber­ýär­ler. Ýol­la­nan res­mi­na­ma­lar ta­la­ba­la­ýyk bo­lan ýag­da­ýyn­da de­giş­li res­mi­leş­dir­me iş­le­ri­ni ge­çir­mek üçin müş­de­ri res­mi­na­ma­la­ryň asyl nus­ga­la­ry­ny ban­ka tab­şy­ryp, de­giş­li karz se­riş­de­si­ni alyp bil­ýär. Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let da­şa­ry yk­dy­sa­dy iş ban­ky ta­ra­pyn­dan hö­dür­len­ýän on­laýn karz hyz­ma­ty äh­li ba­bat­da müş­de­ri­le­ri­niň ra­hat­ly­gy­ny we amat­ly şert­ler­de bank hyz­mat­la­ryn­dan peý­da­lan­mak müm­kin­çi­li­gi­ni göz öňün­de tut­ýar.
Umu­man, mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ze san­ly ul­ga­myň or­naş­dy­ryl­ma­gy bank ha­sap­la­şyk­la­ry­ny döw­re­bap­laş­dyr­ma­ga we hal­ka­ra de­re­je­si­ne çy­kar­ma­ga, şeý­le hem ra­ýat­la­ra amat­ly hyz­mat­la­ry hö­dür­le­mä­ge şert dö­red­ýär. Bu hyz­mat ban­ky­my­zyň mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi ös­dür­mek we müş­de­ri­le­ri­ne döw­re­bap hyz­mat et­mek bo­ýun­ça top­lan uly tej­ri­be­si­niň ne­ti­je­si­dir.
Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de mil­li bank ul­ga­my­ny döw­re­bap­laş­dyr­mak bo­ýun­ça hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň alyp bar­ýan be­lent tu­tum­ly iş­le­ri ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň dün­ýä yk­dy­sa­dy ul­ga­my­na go­şu­lyş­ma­gy­na şert dö­red­ýär. Goý, Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ja­ny sag, öm­ri uzak bol­sun, il-ýurt bäh­bit­li alyp bar­ýan iş­le­ri mun­dan beý­läk hem ro­waç­lyk­la­ra bes­len­sin!

Aý­na Aý­na­za­ro­wa,
Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let da­şa­ry yk­dy­sa­dy iş ban­ky­nyň Mag­lu­mat we til­si­mat­lar
mü­dir­li­gi­niň esa­sy hü­när­me­ni.