Futbolyň watany 55 ýyldan soň finalda

Ýarym finalyň beýleki duşuşygy-da köpleriň garaşyşy ýaly geçdi. Wembley-de oýnalan Angliýa-Daniýa duşuşygynda ýeňiş iňlisleriň tarapynda boldy. Çekeleşikli geçen oýunda Angliýanyň ýygyndysy çempionatyň sýurpriz toparyny goşmaça wagtda 2-1 hasabynda ýeňmegi başardy. Oýnuň 30-njy minutda Mikkel Damsgor jerime urgusyndan owadan gol bilen daniýalylary öňe saýlady. Iňlisleriň bu gola jogaby gijikmedi. 39-njy minutda Sakanyň sag gyradan jerime meýdançasynyň içine gönükdiren topuny Simon Kýer Rahim Sterlingden öňürti ýalňyşlyk bilen öz derwezesinden girizdi. Ikinji ýarymda-da oýnuň kontrollygy iňlislerde bolup, daniýalylar wagtal-wagtal garşylyklaýyn hüjümler guradylar. Netijede, oýnuň esasy wagty 1-1 deňlikde tamamlandy. Goşmaça wagtyň 104-nji minutynda emin azda-kände jedelli pursatda iňlisleriň peýdasyna penalti urgusyny belledi. Harri Keýniň urgusyny derwezeçi Kasper Şmeýhel birinji gezek gezek sowsa-da, ýyldyz hüjümçi yzyna gaýdan topy derwezä gönükdirdi. Şeýlelikde, futbolyň watany Angliýa taryhynda ilkinji gezek yklym ýaryşynyň finalynda oýnamaga hukuk gazandy. Angliýanyň ýygyndysy Ýewropa çempionatynda finala çykan 13-nji topar hökmünde hasaba alyndy. Mundan öňki 12 toparyň 10-sy çempionlyk gazanypdy. Mundan öň finala çykybam diňe ozalky Ýugoslawiýa bilen Belgiýanyň ýygyndylary kubogy alyp bilmändiler. Bu olaryň uly ýaryşlardaky 2-nji finaly bolar. Angliýanyň ýygyndysy mundan 55 ýyl ozal, 1966-njy ýyldaky Dünýä Kubogynda ýeňiş gazanypdylar. Angliýanyň ýygyndysy finalda Italiýa bilen duşuşar.

4-nji gezek ýarym finalda oýnan Daniýanyň ýygyndysy 3-nji gezek ýeňlişe sezewar boldy.

Harri Keýniň geçiren goly iňlisleriň ÝÇ-däki 50-nji goly boldy. Şeýle-de Keýn uly ýaryşlardaky 10-njy goluny geçirip, bu ugurda Gari Linekeriň rekordyny gaýtalady.

1992-nji ýyldan bäri ilkinji gezek ýarym finalyň iki oýnunda esasy wagtda gol geçirildi. ÝÇ-de 5-nji gezek ýarym finalyň ýeňijileriniň ikisi-de goşmaça wagtda kesgitlenildi (1976, 1984, 1996, 2000).