Ýene-de 15 günden badalga aljak Tokio 2020 XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň tomaşaçysyz geçiriljekdigi resmi ýagdaýda habar berildi. Onsuzam dowam pandemiýanyň oňaýsyz täsiriniň güýçli duýulmagy nazarda tutulyp, ýurtda 22-nji awgusta çenli adatdan daşary ýagdaý diýlip yglan edilipdi. Degişli ýolbaşçylaryň habar bermegine görä, eger-de Olimpiýa oýunlary ýerli ýa-da daşary ýurtly tomaşaçy kabul edilen ýagdaýynda pandemiýanyň has-da güýjemegi ähtimal. Şol sebäpli-de hiç hili tomaşaçy alynmaz. Tomusky Olimpiýa oýunlary 23-nji iýulda başlap, 8-nji awgustda-da tamamlanar.