Alym­lar daş­ky gur­şaw­da bo­lup geç­ýän öz­ge­riş­lik­le­ri öw­ren­mek üçin eme­li hem­ra­lar­dan peý­da­lan­ýar­lar. «Cyclo­ne Glo­bal» na­wi­ga­si­ýa hem­ra ul­ga­my (CYGNSS) as­lyn­da um­man­la­ryň üs­tün­de bo­lup geç­ýän tü­we­le­ýiň nä­hi­li eme­le gel­ýän­di­gi­ni öw­ren­mek mak­sa­dy bi­len iş­le­nip taý­ýar­la­nyp­dyr. Emma bu ul­ga­my ABŞ-nyň Mi­çi­gan uni­wer­si­te­ti­niň hü­när­men­le­ri um­man­lar­da­ky mik­rop­las­tik­le­ri öw­ren­mek üçin peý­da­lan­ýarlar. 5 mil­li­metr­den ki­çi bo­lan we gö­ze il­me­ýän bu plast­mas­sa bö­le­jik­le­ri uzak wagt­lap suw­da çüý­re­me­ýär. Ola­ryň nä­de­re­jede ýaý­ran­dy­gy anyk däl. Alym­lar to­pa­ry şo­ny anyk­la­ma­ga ça­lyş­ýar­lar. Bu ugur­da taý­ýar­la­nan yl­my ma­ka­la­nyň aw­to­ry Kris Ruf we onuň ýol­baş­çy­lyk ed­ýän to­pa­ry um­ma­nyň ýü­zü­ni öl­çe­mä­ge ni­ýet­le­nen eme­li hem­ra­lar ar­ka­ly has köp za­dy öw­re­nip bol­jak­dy­gy­na göz ýe­ti­rip­dir­. Ruf yl­my işiň deň­ze düş­ýän mik­rop­las­tik­le­riň çeş­me­si­ni tap­ma­ga ýar­dam et­jek­di­gi­ni aýd­ýar.