Hal­ka­ra tö­leg ul­ga­my «Visa»-nyň we­kil­le­ri krip­to­wal­ýu­ta bir­lik­le­ri bi­len bag­ly tö­leg­le­riň 1 mil­liard dol­lar­dan ge­çen­di­gi­ni mä­lim et­di­ler. Kom­pa­ni­ýa­nyň ýol­baş­çy­la­ry krip­to­wal­ýu­ta bir­lik­le­ri­niň beý­le­ki pul bir­lik­le­ri ýa­ly ula­nyl­ma­gy­nyň mak­sat edi­nil­ýän­di­gi­ni we mu­nuň üçin ekoul­gam dö­ret­me­gi mak­sat edin­ýän­dik­le­ri­ni bel­le­di­ler. Hä­zir­ki wagt­da krip­to­pul bir­lik­le­ri­ni bir­nä­çe kom­pa­ni­ýa ada­ty tö­leg se­riş­de­si hök­mün­de ka­bul ed­ýär. «Visa»-nyň we­kil­le­ri­niň be­ren mag­lu­ma­ty­na gö­rä, krip­to­pul bi­len bag­ly kart­la­ryň ula­nyl­ma­gy şu ýy­lyň bi­rin­ji ýa­ry­myn­da uly öňe­gi­diş­lik ga­za­nyp­dyr. Kom­pa­ni­ýa krip­to­pu­luň ula­nyl­ma­gy­ny ýe­ňil­leş­dir­ýän çöz­güt­le­ri hem taý­ýar­la­ýan­dy­gy­ny mä­lim et­di. Kom­pa­ni­ýa­nyň ma­li­ýe bö­lü­mi­niň ýol­baş­çy­sy Wa­sant Prab­hu adam­la­ryň ada­ty pul bir­lik­le­ri­ni ula­ny­şy ýa­ly krip­to­pul­la­ry hem ulan­ma­gyň ýol­la­ry­ny göz­le­ýän­dik­le­ri­ni aý­dyp, tö­le­giň bu gör­nü­şi­ni ýaý­baň­lan­dyr­mak üçin ta­gal­la ed­ýän­dik­le­ri­ni aýt­dy.
«Mas­tercard»-yň we­kil­le­ri­ hem bu ugur­da iş alyp bar­ýar. Kom­pa­ni­ýa­nyň müş­de­ri­le­ri­ne sow­gat hök­mün­de krip­to­pul ber­ýän kar­tyň üs­tün­de iş­le­nýän­di­gi bel­le­nil­ýär. Di­ňe hu­su­sy kom­pa­ni­ýa­lar däl, eý­sem, ýurt­lar hem wal­ýu­ta­nyň bu gör­nü­şi­niň ula­nyl­ma­gy üçin iş alyp bar­ýarlar.

Ke­rim Mu­ham­me­dow,
Türk­men döw­let ma­li­ýe ins­ti­tu­ty­nyň mu­gal­ly­my.