“Awtomobil Ulag Hyzmaty” AGPJ şäherara awtobuslaryň petekleriniň onlaýn satuwynyň ýola goýlandygyny mälim edýär. Berilýän maglumata görä petek almak isleýän ýolagçylar “Awtomobil Ulag Hyzmaty” AGPJ-niň resmi saýtyndan ýa-da “Android” mobil goşundydan peýdalanyp bilerler.

Saýtda şeýle bildiriş bar: Her bir ýolagçy ýol biledini almazdan öň, «Aşgabat şäherine gelýän we welaýatara gatnaýan ýolagçylaryň hereketiniň Tertibine» laýyklykda ýaşaýan ýeri boýunça saglyk öýünden COVID-19 esasynda saglyk kepilnamasy we Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlikleri tarapyndan döredilen topar tarapyndan «Welaýatlara gitmek üçin iş toparynyň Rugsatnamasy» bolmaly. Ýolagçylar ýazgyda duran ýerine yzyna dolanyp gaýtmagy üçin ýol biledini alýan wagty agzalan resminamalar talap edilmeýär.

Goşmaça maglumat almak üçin telefon belgileri: 44-35-35, 44-35-31, 44-35-32, 44-35-33, 082.