Braziliýada geçirilýän milli ýygyndylaryň arasyndaky dünýäniň iň gadymy ýaryşy Kopa Amerika futbol çempionatynyň finaly ertir oýnalar. Aşgabat wagty bilen daňdan 05:00-da başlanjak oýunda Argentina bilen ýer eýesi Braziliýa duşuşar. Rio de Žaneýrodaky Marakana stadionynda oýnaljak bu derbi finalyna urugwaýly Esteban Ostoýiç eminlik eder.

Argentina 28 ýyldan bäri gazanyp bilenok

Argentina 15-nji, Braziliýa 10-njy çempionlygy ugrunda meýdança çykar. Tangoçylar şu wagta dürli formatlarda geçirilen Kopa Amerika ýaryşynda 14 çempionlyk gazanyp, soňkusyny 1993-nji ýylda eýeläpdiler. Başgaça aýdylanda, Argentinanyň ýygyndysyna 28 ýyldan bäri yklym birinjiligini gazanmak başardanok. Argentina 14 gezegem kümüş, 5 gezek bürünç medala mynasyp boldy.

Sambaçylar, ýagny Braziliýanyň ýygyndysy 47-nji gezek geçirilýän Kopa Amerika ýaryşynda 9 çempionlyk gazandylar. 11 sapar 2-nji, 7  gezek hem 3-nji orna mynasyp boldular.

Iki topar mundan ozal Kopa Amerikanyň finalynda 3 gezek gabatlaşdylar. 1937-nji ýylda pleý-off finalynda Argentina 2-0 ýeňipdi. 2004-nji ýylda 2-2 gutaran oýunda penaltilerden Braziliýa 4-2, 2007-nji ýylda-da sambaçylar 3-0 ýeňipdi.

113-nji “Superclassico das Americas”

Argentina bilen Braziliýa şu wagta çenli resmi, resmi däl ähli oýunlary hasaba alanyňda, 112 duşuşyk geçirdi (käbir çeşmelerde 107). “Superclassico das Americas” ady bilen meşhurlyga eýe bolan bu duşuşyklarda argentinler 41 (39), Braziliýa 46 (43) gezek ýeňiş gazandy. 25 oýun deňlikde tamamlandy. Dünýä futbolyna ençeme ýyldyzy peşgeş beren iki ýygyndynyň arasyndaky bu oýunlarda iň köp gol geçiren futbolçy 8 gol bilen Peledir. Argentinaly Hawier Zanetti iň köp çykyş eden futbolçydyr (16 oýun).

Ilkinji oýun 1912-nji ýylda geçirilip, argentinler 4-0 ýeňýär. Soňky duşuşykda-da argentinleriň döwi rüstem gelýär. Iň uly hasaply oýunlarda irki ýyllarda alnan netijelerde Braziliýa 6-2 (1945), Argentina 6-1 (1940), Braziliýa 5-2 (1963), 5-1 (1960), Argentina 5-1 (1940), 5-1 (1939) hasaplar bilen ýeňýär.

Iki topar Kopa Amerikada özara 33 duşuşyk geçirip, şolarda Argentina 15, Braziliýa 10 gezek ýeňdi (8 deňlik).