Kosmos syýahatçylygyny ösdürmegi maksat edinýän iňlis işewüri Riçard Branson kosmosa çykan ilkinji milliarder boldy. ABŞ-nyň Nýu-Meksiko ştatyndan uçurylan “VSS Unity” atly howa gämisi doly ekipažly we ýolagçyly ilkinji uçuşyny amala aşyrdy. 90 minut dowam eden synag uçuşyna kompaniýanyň ýolbaşçysy Bransoň hem gatnaşdy. “Unity” atly raketa kosmos gämisini 15 kilometr ýokary çykardy. Soňra bolsa, uçar öz hereketlendirijisi bilen ýoluny dowam etdirdi. Sagatda 4 müň kilometr tizlik bilen hereket edýän howa gämisi 90 sekuntda 100 kilometre barabar beýiklige çykdy. Soňra bolsa howa gämisi bir sagat töweregi wagtda ýere gondy.

“Virgin Galactic” kompaniýasy bilen kosmosa uçmak üçin häzire çenli 600 adam ýer belletdi. Kosmos syýahatynyň petekleriniň bahasy 250 müň dollardan başlaýar. Riçard Branson bu taslamanyň üstünde 2004-nji ýyldan bäri işleýärdi.

Ýeri gelende aýtsak, belli amerikan işewüri Jeff Bezos hem kosmosa uçmagy maksat edinýär. Bu kompaniýanyň işläp taýýarlan “Blue Origin” kompaniýasynyň “New Shepard” atly gämisi 20-nji iýulda kosmosa uçurylar. Bu uçuşa ekipaž bilen bir hatarda Bezosyň inisi, petegi auksion arkaly satylan, ady mälim edilmedik bir ýolagçy, şeýle hem hormatly myhman hökmünde çagyrylan 82 ýaşly aýal pilot Walli Funk gatnaşar.