Argentinaly super ýyldyz Lionel Messiniň kluby Barselona bilen şertnama baglanyşyp bilmändigi sport äleminde, futbol dünýäsinde uly sarsgyn döretdi. Esasan hem Barselona göwün berýän tarapdarlarynda uly gowur turuzdy. Eýýäm ençeme tarapdarlar Kamp Nou stadionynyň daşyna ýygnanyp, waka bilen baglanyşykly öz nägileliklerini beýan edip başladylar.

Barselona toparynyň başlygy Huan Laporta näme sebäpden Messi bilen şertnama baglaşyp bilmändiklerini habar berdi. Ol Messi bilen ähli babatda ylalaşandyklaryny ýöne Ispaniýanyň futbol federasiýasy sebäpli şertnama gol baglaşyp bilmändiklerini aýtdy. Laporta: “Leo Messi Barselonada galmakçydy. Ylalaşyk hem gazandyk. Ýöne bize elhenç miras galypdy. Futbolçylaryň aýlyklary klubuň girdejileriniň 110 göterimine deň. Şol sebäpli Messä beriljek aýlyk hakynyň ýeri ýok. La Liganyň çäklendirmeleri biziň öňümizde uly böwet. Messiniň klubdan gitmeginiň ähli sebäbi federasiýa bilen baglanyşykly. Äpet aýlyk býujetimiz bar we bulam bize hiç hili mümkinçilik berenok. Garaşyşymyzdan köp pul harç edýäris. Federasiýa sebäpli Messi bilen ylalaşan şertnamamyzy baglaşyp bilmedik. Eger Messini toparda alyp galan bolsadyk, onda Barselonanyň audio we wideo hukuklaryny öňümizdäki 50 ýyl üçin ipoteka etdirmeli bolardyk. Menem muny hiç kim üçinem edesim gelenok. Toparymyzyň 122 ýyllyk taryhy bar. Messä ullakan minnetdarlygymyzy bildirýäris. Klubumyz hemme kişiden, hemme zatdan öňdedir. Taryhyň iň uly futbolçysyndan hem” diýip beýan etdi.

Ol: “Messiniň başga toparlardan teklipler alýandygyny görýäris. Haýsysyna gitjekdigini özi kesgitlär. Messi ähli zadyň iň gowusyna laýyk. Gaty gynanýaryn. Ýöne häzirki şertlerde Barçanyň gelejegi üçin iň gowusyny etdik.  Messi Barselonada taryhy başarnyk görkezdi. Futbol taryhynyň iň ökdesi ol. Barselonada Messiden öň we soň diýip, iki döwür taryh bolar. Topara we janköýerlere taryhy ýeňişler gazandyrdy. Oňa çäksiz minnetdarlygymyzy bildirýäris. Messiden soňam Barselonanyň başarnykly bolmagyny isleýäris we boljakdygyna-da ynamymyz uly. Barselona Messisiz hem janköýerlere owadan futbol oýnuny görkezmegini dowam eder” diýip, sözlerini tamamlady.