Daniýada işlenip düzülen emeli intellekt tehnologiýasy telefon jaňy wagtynda adamyň sesinden ýürek agyry howpuny seljerýär. Ilkinji kesgitlemelere görä, 2014-nji ýyldan bäri synagyny dowam edýän bu tehnologiýa 93 göterim bilen ýürek keselini üstünlikli kesgitlemegi başardy. Daniýanyň paýtagty Kopengagende döredilen “Corti.ai” atly tehnologiýasy emeli intellekt ulanyp, esasanam, tiz kömek gyssagly jaňlary üçin döredilen “sanly kömekçi” telefon liniýasynyň üsti bilen adamyň ses äheňini bir wagtyň özünde seljermek bilen meselä düşünýär. Programma üpjünçiliginiň her aýdylýan minutda seljerilýändigi we millionlarça telefon jaňlaryndan soň has takyk karar berýändigi aýdylýar.

“Corti.ai” tehnologiýasy eýýäm Kopengagende ulanylyp başlandygy mälim edildi.