Robotlaryň ösüşi we adamlaryň tehnologiýadaky ösüşini çaltlaşdyrmak taýdan möhüm ähmiýete eýe. Bu ugurdaky iň soňky ösüş Oregon döwlet uniwersitetinde döredilen “Agility Robotics” ABŞ-nyň Goranmak ministrliginiň DARPA bölümi tarapyndan 1 million dollarlyk maýa goýumy bilen “Kassi” atly ylgap bilýän roboty döretdi. Entek işlenip düzülýän robot synagda ylgawyny takmynan 53 minut 3 sekuntda tamamlap, “Kassi” umumylykda 5 kilometr aralygy geçmegi başardy. Bir gezeklik zarýad bilen hereket edýän bu robot el goşlaryny götermekde, hatda öýleriniň töweregindäki adamlara hem kömek edip biljekdigi bellenilýär.