Dünýäniň köp ýerinde bolup geçen suw joşmalary we ýangynlar ýaly tebigy betbagtçylyklar ýabany tebigatyň näderejede gowşakdygyny we gyssagly çäre görmegiň zerurdygyny ýüze çykardy. Täze gözleg “Covid-19” pandemiýasy bilen durmuşyň täze kadasyna öwrülen agyz-burun örtükleriň agyr deňagramlylygyny ýüze çykardy. Şoňa laýyklykda takmynan, 1,6 milliard örtük, ýarysyndan gowragy plastmassadan we polimerlerden ýasalan zyňyndylar ummanlarda ýüzýär. “Online PR Service B2Press” tarapyndan paýlaşylan maglumatlara görä, örtükleriň 4680-den 6240 tonna aralygynda goşmaça deňiz hapalanmagyna sebäp bolandygy we biriniň düýbünden ýok bolmagy üçin 450 ýyla çenli wagt gerek boljakdygy aýdylýar. “B2Press” tarapyndan gözden geçirilen hasabatda bir gezek ulanylýan örtükleriň tebigatda biodegrasiýa edilip bilinjekdigi we mikroplastika öwrülip haýwanlar tarapyndan aňsatlyk bilen ýuwudylyp bilinjekdigi bellendi. Deňiz ekosistemasyna howp salýan başga bir örtük ​​bilen baglanyşykly howpuň bir gezek ulanylyp zyňylýan örtükleriň balyk we guşlar üçin demikmek howpuny ýokarlandyrýandygy, plastmassa ýerüsti suwotularyň ösmegine itergi berýändigi, olaryň iýmit hökmünde kabul edilmegine, esasanam, pyşbagalar tarapyndan sarp edilýändigi aýdylýar. Onlaýn PR hyzmaty tarapyndan gözden geçirilen hasabatda 2050-nji ýyla çenli deňizlerde balyklardan has köp plastmassa boljakdygy baradaky çaklamalar hem bar. Şoňa laýyklykda 2021-nji ýylda jemi 52 milliard bir gezeklik maska ​​öndüriler.