Pandemiýa ýagdaýy geljek aý geçiriljek 73-nji Emmi baýrak gowşurylyş dabarasy üçin Halkara telewideniýe sungat we ylymlar akademiýasy dabarany açyk asmanyň astynda geçirmek kararyna geldi. Şu ýyl 73-nji gezek geçiriljek Emmi baýrak gowşurylyş dabarasynyň açyk meýdanda geçiriljekdigi mälim edildi. Her ýyl geçirilýän bu çäre Telewideniýe akademiýasynyň eden beýanynyň netijesinde dabarany “Microsoft” teatrynyň arkasyndaky “Los Anjeles Live”-nyň açyk meýdançasynda geçirmek has ygtybarly boljakdygy bellendi. Ýeňiş gazanan döredijilik topary Emmi baýraklaryny 11-nji we 12-nji sentýabrda, “Primetime Emmy” baýraklary bolsa 19-njy sentýabrda geçiriler. Dabaranyň has kiçi meýdanda geçirilmegi dalaşgärleriň tutuş topary bilen gatnaşyp bilmejekdigini aňladýar. Akademiýa üç ýa-da has köp toparyň dalaşgärlige iň köp dört petek bilen çäklendirilendigini mälim etdi. Şeýle hem, Telewideniýe akademiýasy baýrak gowşurylyş dabarasynda CBS bilen adaty metbugatyň ornuny tutmak üçin wirtual media merkezini döretmek we “habar beriş serişdelerine Emmi ýeňijileri yglan edilende göni aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik bermek” bilen işleşjekdigini aýtdy.