PSŽ-de super ýyldyz Lionel Messiniň transferinden başga bir ýyldyz oýunçy Kilian Mbappeniň hoşal däldigi habarlarda bellenilýär. Onuň ozaldan bäri-de gitmek isleýändigi hemmä mälim bolsa gerek. Messiniň gelmegi bilen onuň meýdançadaky oýnaýan ýeri, garaz, dürli sebäplerden gitmek isleýändigini ispanlaryň AS gazeti habar berýär. Mbappe başga topara transfer bolan ýagdaýynda onuň Real Madrid boljakdygy-da habar berilýär. Onsuzam Real Madrid ýaş ýyldyz bilen 2 möwsümden bäri içgin gyzyklanyp ýör.

Mbappeniň PSŽ gitmek isleýändigi bilen baglanyşykly habarlara PSŽ klubunyň eýesi Nasser Al-Haleýfi: Bu babatda mesele ýok. Messiniň gelenine olam örän şat. Mbappe güýçli toparda oýnamak isleýär. PSŽ-de galmagy üçin onuň ähli isleýän zatlary biziň klubda aňyrýany bilen bar. Gitmegi üçin hiç hili sebäp ýok diýip, çykyş etdi.

Häzirlikçe Mbappeniň şertnamasy bar. Ýöne muňa garamazdan, onuň klubdaky karýerasyny dowam edip-etmejekdigini wagt görkezer.