Liwerpul uniwersitetinde geçirilen täze gözlegiň netijeleri 200 million ýyl töweregi Ýeriň magnit meýdanynyň güýjüniň uzyn siklini görkezýär. Geomagnit meýdanynyň güýjüni ölçemek üçin gözlegçiler Şotlandiýanyň gündogaryndaky gadymy lawa akymlaryndan alnan gaýa nusgalarynda ýylylyk we mikrotolkun derejesinde paleomagnit derňewleri geçirdiler. Gözleg soňky 80 ýylda toplanan 200-500 million ýyl aralygyndaky nusgalardan ähli ölçegleriň ygtybarlylygyny seljerdi. Netijelere görä, 332 we 416 million ýyl mundan ozal bu gaýalardaky geomagnit meýdanyň güýjüniň häzirki döwrüň dörtden birinden azdygyny we takmynan 120 million ýyl ozal magnit meýdanynyň başlan döwrüne meňzeýändigini hasaba alyndy. Ýeriň magnit meýdany planetamyzy Gün şöhlesiniň ölüm howplaryndan goramak üçin möhümdir.