Dünýä belli fransiýaly aktýor, komediýa we uruşly kinolaryň söýgüli artisti Žan-Pol Belmondo 88 ýaşynda aradan çykdy. 1933-nji ýylyň 9-njy aprelinde Parižiň golaýyndaky Nýoýi-sýur-Sen diýlen ýerinde dünýä inýär. 1956-njy ýyldaky Moliere gysga göwrümli film bilen kino sungatyna aralaşan aktýor 1960-70-80-nji ýyllarda ýüzden gowrak kinoda ululy-kiçili keşpleri janlandyrdy. Fransuz kino sungatynyň Täze tolkun akymynyň aktýorlaryndan hökmünde görülýän Belmondo Žan-Luk Godaryň “Soňky demde” (1960) filmi bilen tutuş dünýäde uly meşhurlyk gazanypdy. Onuň Ýolsuz” (1961), “Riodaky şol adam” (1965), “Aňsyz Pier” (1965), “Kazino Roýal” (1967), “Ogry” (1967), Borsalina” (1970), “Professional” (1981) ýaly kinolary ýatlanmaga mynasypdyr. 4 gezek öýlenen aktýor Fransiýanyň kino akademiýasynyň Sezar baýragyna, Kann hem-de Wenesiýa film festiwallarynda kino sungatyna goşan uly goşandy üçin hormat sylaglaryna laýyk görüldi. Teatrda-da ençeme keşp janlandyran aktýor fransuz kino sungatynyň ägirtlerinden Goddaryň, Malýanyň, Truffonyň, Şabrolýanyň, Reneniň filmlerinde surata düşdi.