NASA belli aktýor Tom Kruzuň baş keşbini ýerine ýetirmeginde Halkara kosmos bekedinde film surata düşürmegi maksat edinýärdi. Bu barada şu ýylyň maý aýynda habar berlen hem bolsa, golliwud filminiň haçan düşürilip başlanjakdygy nämälim bolmagynda galýar. Bu film üçin Tom Kruz bilen Dug Limanyň kosmos bekedine gitjekdigi bolsa has öňräk aýdylypdy.

Emma Golliwud bu ugurda ruslardan yza galana meňzeýär. Sebäbi belli rus režissýory Klim Şipenko hem-de aktrisa Ýuliýa Peresild oktýabr aýynyň 5-ine kino düşmek üçin halkara kosmos bekedine gitmäge taýýarlyk görýär. 36 ýaşly Ýuliýa Peresild hem-de 37 ýaşly Klim Şipenko 5-nji oktýabrda “Soyuz MS-19” göteriji  raketasy arkaly “Baýkonur’ kosmodromyndan Halkara kosmos bekedine uçurylar. “Çagyryş” (“Вызов”/ The Challenge) atly filmde saglyk ýagdaýy sebäpli Ýere gelip bilmeýän kosmonawty kosmos gämisinde bir lukmanyň operasiýa etmeli bolýandygy barada gürrüň berler. “Roscosmos” agentligi bu filmiň kosmosyň gapylarynyň has köp adama açylýandygyny görkezmek maksady bilen düşürilýändigini mälim edipdi.

Kosmosa gitjek artistler Moskwadaky Ýuri Gagariniň adyny göterýän kosmonawtlary okadýan merkezde ýörite okuw geçdiler. Okuw jaýynyň hünärmenleri Ýuliýa Peresild bilen Klim Şipenkonyň kosmosa uçmaga  taýýardygyny mälim etdiler.

Tom Kruzuň keşp janlandyrjak filminiň býujetiniň 200 million dollardygy mälim edilipdi. Bu taslamany “Universal” kinokompaniýasy durmuşa geçirer. “Çagyryş” filminiň prodýuserleriniň biri bolan Russiýanyň 1-nji telekanalanyň ýolbaşçysy Konstantin Ernst Tom Kruz bilen bäsdeşlik däl, hyzmatdaşlyk etmegi müwessa bilýändiklerini aýtdy. “Variety” žurnalyna beýanat beren Ernst: “Halkara kosmos bekedine Tom Kruz bilen birwagtda barmagymyz gowy bolardy. Filmi bilelikde surata düşürenimizde biziň üçin has gyzykly bolardy” – diýip belledi.

Şeýlelikde kosmosdaky bäsdeşlik kino sungatynda hem täze öwüşgin bilen dowam eder.

Ýeri gelende bellesek, Tom Kruzuň “Top Gun: Maverick” hem-de “Mission: Impossible 7” filmleri 2022-nji ýylda prokata çykar.

Kosmosdaky ilkinji filmde baş keşpde surata düşjekler belli boldy