Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda Aşgabatdaky «Ferula» («Çomuç») fotokluby «Ferula 2021» Halkara II fotosurat bäsleşiginiň başlanandygyny yglan etdi.

Bu möhüm çäre ÝUNESKO-nyň ýanyndaky Fotografiýa Sungaty Halkara Federasiýasynyň (FIAP/ Fédération Internationale de l’Art Photographique), Amerikanyň fotografiýa jemgyýetiniň (PSA/ Photographic Society of America), şeýle hem IS Halkara Klubynyň (The International club) howandarlygynda geçirilýär. Oňa gatnaşmaga isleg bildirýänler www.isalons.net saýty arkaly hasaba durmaly.

Fotosuratlar «Reňkli erkin fotosurat», «Ak-gara erkin fotosurat», «Adamlar we olaryň duýgulary» we «Dünýä şäherleri» ugurlaryndan kabul edilýär.

Bäsleşigiň jemi 20-nji oktýabrda yglan ediler. Ikinji gezek geçirilýän bu bäsleşige dünýäniň 40 töweregi ýurdundan fotosuratçylaryň gatnaşmagyna garaşylýar. Ýeňijilere FIAP, PSA, IS guramalarynyň we «Ferula» klubunyň altyn, kümüş we bürünç medallary gowşurylar.

Bäsleşigiň eminler topary Waleriý Korençukdan (Gazagystan), Sergeý Anisimowdan (Russiýa) we Wýaçeslaw Sargsýandan (Türkmenistan) ybarat.

Häzire çenli bäsleşigiň guramaçylarynyň elektron poçtasyna Angliýadan, Awstraliýa, Bolgariýa, Belgiýa, Germaniýa, Hindistan, Italiýa, ABŞ, Ukraina, Russiýa Federasiýasy, Makao, Çili ýaly ýurtlardan işler gelip gowuşdy.

Geçen ýylky «Ferula 2020» bäsleşigine  38  ýurtdan  4738 iş iberilipdir. Ýurdumyzdan 11 talapnama,  112  fotosurat gatnaşyp, uly üstünlik gazanypdy. Türkmen awtorlarynyň sekizisi aýgytlaýjy tapgyra çykyp, 3 medal we  4 baýrak – FIAP, РSA, IS guramalarynyň hormatly lentasyny alypdyr.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler anyk maglumat almak üçin +993 12 92-51-64 belgili telefona jaň edip bilerler.