Ýewropa klublar bileleşigi FIFA-nyň täze çykarjak bolýan hokgasyna özüniň garşy durýandygyny mälim etdi. Ýewropa klublary her iki ýylda bir gezek geçiriljek Dünýä Kubogynyň futbola uly zyýan berjekdigini belleýärler. Ýewropa klublar bileleşigi tarapyndan bu barada: FIFA-nyň Dünýä Kubogyny iki ýyldan bir gezek guramak baradaky etsem-goýsamlary, bu dogrusynda edýän mahabatlary bizi howatyrlandyrýar. Birnäçe futbol hünärmeni, guramalar bu pikir bilen ylalaşmaýandygyny gaýta-gaýta beýan etse-de, taraplar bilen hiç hili maslahatlaşmazdan FIFA-nyň yzygiderli ýagdaýda bu temany üns merkezinde saklamagy milli we halkara futbola uly zeper berýär. Futbolçylaryň saglyk ýagdaýy duşuşyklaryň köp we ýygjamlaşmagy sebäpli howp astynda bolar. Iki ýylda bir gezek geçiriljek Dünýä Kubogy klublar we milli bäsleşikleriň derejesini pese gaçyrar. Zenanlar hem-de ýaşlaryň arasyndaky ýaryşlar bilen erkekleriň arasyndaky bäsleşikleriň geçiriliş tertibi bozular” diýlip, beýanat berildi.

FIFA-nyň iki ýylda bir gezek Dünýä Kubogy geçirmek baradaky maksatnamasyna Ýewropa (UEFA) we Günorta Amerika (CONMEBOL) ýurtlary özleriniň garşydygyny ençeme gezek beýan etdiler. Ýewropa futbol tälimçileri guramalary bileleşigi (AEFCA) bolsa FIFA-nyň bu üýtgeşikligine goldaw berýändigini mälim edipdi.