Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna amala aşyran saparynyň çäklerinde iki ýurduň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna goşant goşýan köp sanly resminamalara gol çekildi.

Türkmenistan bilen Özbegistanyň Prezidenti Bilelikdäki beýanata gol çekdiler. Bu resminamada türkmen-özbek strategiki hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň geljegi uly ugurlaryny kesgitleýär.

Şeýle hem iki ýurduň döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda iki ýurduň hökümet wekilleri tarapyndan hem köp sanly ylalaşyklara gol çekildi. Iki doganlyk ýurduň arasynda Ýanaşyk ýerlerde söwda merkezini döretmek maksady bilen türkmen-özbek serhet söwda zolagynyň işini döretmek we düzgünleşdirmek baradaky ylalaşyk, Söwda dolanyşygynyň gerimini giňeltmek we kärhanalar bilen kompaniýalaryň arasynda özara peýdaly hyzmatdaşlygy giňeltmek baradaky ylalaşyk, Gümrük serhedinden daşalýan harytlar we ulaglar barada deslapky maglumatlary alyşmagy guramak baradaky teswirnama we beýleki resminamalara gol çekildi.

Bu barada Özbegistanyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär.