UEFA Çempionlar Ligasynda “B” toparçada Liwerpul myhmançylykda Atletiko Madridi 3-2 hasabynda ýeňdi. Oýnuň 8-nji minutynda 3-4 atletikoly futbolçyny aldan Mohamed Salah topy derwezä gönükdirdi. Bu goldan 5 minut soň Nabi Keita hasaby 2-0-a çykardy. Ýöne ruhdan düşmedik ýer eýeleri birinji ýarym tamamlanmanka hasaby deňlemegi başardylar. Oýnuň 20-nji we 34-nji minutlarynda Antuan Grizmann tapawutlanyp, hasaby deňledi. 2-nji ýarymda, has takygy, 52-nji minutda Antuan Grizmann liwerpully Roberto Firminonyň garşysyna gödek oýnany üçin germaniýaly emin Daniel Sibert tarapyndan gyzyl kart görkezilip, meýdançadan çykaryldy. Ol Çempionlar Ligasynda iki gol geçirip, gyzyl kart alan ilkinji futbolçy boldy. Duşuşygyň 76-njy minutynda-da emin Liwerpulyň peýdasyna penalti urgusyny belledi. Ony-da dürs uran Salah toparyna ýeňiş getirdi.

Salah Liwerpulda yzly-yzyna 9 oýundan bäri gol geçirip gelýär we bu görkeziji klubuň rekordyna deňdir.

Toparçadaky beýleki oýunda Milan myhmançylykda Portodan 1-0 asgyn geldi. Portugal klubuna ýeňiş getiren ýeke-täk goly 65-nji minutda Luiz Diaz derwezä girizdi. Porto 42 ýyldan soň Milany öz meýdançasynda ilkinji gezek ýeňdi. Milan Çempionlar Ligasynda bassyr 5-nji gezek utulyp, olaryň soňky 10 oýunda diňe 1 ýeňşi bar (4 deňlik).