ABŞ-ly şereketleriň biri 90-njy ýyllaryň meşhur oýun enjamlary bolan “Tetris”, “Space Invaders” we  “Snake” ýaly oýunlary özünde jemleýän oýun konsolyny öndürdi. Bu enjamyň tapawutly tarapy onuň örän kiçi bolmagydyr. “Thumby” atly enjamyň ululygy adamyň başam barmagyndan hem kiçi. Şeýle hem bu oýnuň muşdaklary özleri hem oýun programmalaryny ýazyp bilerler. Kindiwanja enjamyň 19 dollardan satuwa çykaryljakdygy mälim edildi.

Ogaýo ştatyndaky “TinyCircuits” atly şereketiň öndüren konsolynyň muşdaklary “MicroPython” programma dilinden peýdalanyp, öz oýunlaryny döredip bilerler. Şeýle hem ulanyjylar baglanyşyk kabeli arkaly köpçülik bolup hem oýun oýnap bilerler. Täze enjamyň 2022-nji ýylyň fewralynda satuwa çykaryljakdygy mälim edildi. Kiçidigine garamazdan bu enjamda batareýa, oýun oýnamak we öçürip-ýakmak üçin düwmeler, ekran we mikro USB baglanyş porty bar. OLED ekranly enjamy açara dakmak üçin halkajyk hem göz öňünde tutulypdyr.

Ýeri gelende bellesek kompaniýa mundan ozal kiçijik telewizor, “Arcade”  we kindiwanja skripka öndüripdi.