Angliýanyň çempionatyna ilkinji 3 tapgyrda utulan Arsenal kem-kemden özüni dürseýär. 9-njy tapgyryň açylyş duşuşygynda Aston Willany kabul eden Arsenal 3-1 hasabynda ýeňiş gazandy. Oýunda topçulara ýeňiş getiren gollary 23-nji minutda Parti, 45+6-njy minutda Obameýang hem-de 56-njy minutda Smit Rowe geçirdi. Myhman toparyň ýeke-täk goluny 82-nji minutda Remzi öz adyna ýazdyrdy.

Oýnuň 45+6-njy minutynda tapawutlanan Obameýang taryhy statiskanyň eýesi boldy. Onuň 45+5-nji minutda ýerine ýetiren penalti urgusyny derwezeçi sowmagy başardy. Pier-Emerik Obameýang bolsa yzyna gaýdan topy derwezä girizdi. Şeýlelikde, gabonly hüjümçi hepdäniň 7 gününde-de gol geçiren futbolçylaryň hataryna goşuldy. Obameýang Arsenalyň düzüminde şu wagta çenli APL-de duşenbe güni 8, sişenbe güni 3, çarşenbe güni 6, penşenbe güni 1, anna güni 1, şenbe güni 9 hem-de ýekşenbe güni 40 gol geçirdi. Ol düýnki duşuşyga çenli diňe anna güni gol geçirmändi. Düýni goldan soň onuň bu täsin statistikasyndaky boş gün hem tamamlandy.