Futbol janköýerleri üçin iň uly bäsleşik hasaplanýan Dünýä Kubogyny Braziliýasyz, Argentinasyz ýa-da Kolumbiýasyz… göz öňüne getirmek kyn. Ýöne munuň şeýle bolmagy-da mümkin. Häzirki wagtda FIFA-nyň aýak diräp duran “täze hokgasy” sebäpli futbol älemi ullakan mesele bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. Dünýä futbolynyň hoýajyny FIFA-nyň hem-de onuň prezidenti J. Infantinonyň Dünýä Kubogyny iki ýyldan bir geçirmek baradaky tekliplerine UEFA-nyň hem-de Günorta Amerikanyň (CONMEBOL) garşy çykýandygy hemmä mälim. Golaýda Günorta Amerikanyň 10 ýurdunyň degişli wekilleri bu meseläni ara alyp maslahatlaşmak üçin Paragwaýa ýygnanyşdylar. Netijede, futbolyň iň ösen ikinji yklymy FIFA-nyň iki ýyldan bir geçirmekçi bolýan Dünýä Kubogy ýaryşyna çürt-kesik garşydyklaryny ýene bir ýola mälim etdiler. Olar öz nägileliklerini: “FIFA-nyň teklip edýän bu täzeliginiň hiç hili peýdasy, sebäbi hem-de manysy ýok. Eger-de Dünýä Kubogy ýaryşy 2 ýyldan bir gezek geçirilse, biz hiç hili gatnaşmarys” diýen setirler beýan etdiler.

Mälim bolşy ýaly, FIFA-nyň bu täze teklibine Ýewropada-da esasan, Serie A we Premier Liga ýaly öňdebaryjy çempionatlaryň wekilleri täze ýagdagyň futbolyň kalendaryna uly zyýan berjekdigini nazarda tutup, düýbünden garşydyklaryny aýdypdylar.