Barselonanyň täze tälimçisi Hawi Hernandes topary türgenleşiklerini berk tutup başlady. 41 ýaşyndaky ýaş hünärmen toparda disiplinanyň berk bolmagyny talap edýär. Bu barada ispan metbugaty habar berýär. Metbugatyň habar bermegine görä, Hawiniň 10 maddadan ybarat düzgünnamasy bolup, şol maddalaryň ählisi-de üýtgewsiz ýagdaýdadyr. Eýsem şol 10 madda haýsylar:

  1. Futbolçylar türgenleşige 90 minut öňünden gelmeli.
  2. Toparyň beýleki işgärleri (lukmanlar, tälimçiler…) türgenleşige 120 minut öňünden gelmeli.
  3. Futbolçylaryň naharlanyş düzgünini topar kesgitleýär, daşyndan hiç hili nahar kabul edilmeli däl.
  4. Luiz Enrike döwründe ýatyrylan jerime ulgamy täzeden dikeldiler, ýalňyş hereket eden futbolçylar jerime tölemeli bolarlar.
  5. Gaýtalanan ýalňyşlyklaryň jerimesi iki esse bolar.
  6. Futbolçylar duşuşykdan 48 sagat öň öýlerinde bolmaly.
  7. Türgenleşiklerde 100 göterimlik işjeňlik talap ediler, edil resmi duşuşyklardaky ýaly.
  8. Futbolçylaryň futbolyň daşyndaky ähli sosial hereketleri yzarlanar we kontrollykda bolar.
  9. Futbolçylar sörfing, “raýding” ýaly “howply” hereketlerden daşda durmaly.
  10. Jemgyýete nusga bolmaly, halka gowy imij