Şu gün – 16-njy noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabatda geçiriljek Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV sammiti barada brifing geçirildi. Metbugat ýygnagyna ýerli we daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy. Şeýle hem oňa daşary ýurtlardan žurnalistler onlaýn usulda gatnaşdylar.

Brifingde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew golaýda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Stambulda geçirilen Türki geňeşiň VIII sammitiniň netijeleri hem-de 26-28-nji noýabrda Aşgabatda geçiriljek Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV sammitine görülýän taýýarlyk işleri barada maglumat berdi.

Metbugat ýygnagynda berlen maglumatda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda geçirilen Türki geňeşiň VIII sammitiniň Türkmenistan bilen bu gurama agza ýurtlaryň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklaryň taryhynda täze sahypany açjakdygyny belledi.

Şeýle hem milli Liderimiziň birnäçe ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirendigi we şol duşuşyklarda döwletara gatnaşyklarynyň ara alnyp maslahatlaşylandygy bellenildi.

26-njy noýabrda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň ýokary derejedäki wekilleriniň duşuşygy, 27-nji noýabrda guramanyň daşary işler ministrleriniň duşuşyklarynyň geçiriljekdigi habar berildi.

Sammitiň çäklerinde işewürler forumynyň geçirilmegi meýilleşdirilýär.