Dünýädäki suwuň 97 göterimi duzly, 3 göterimi süýji suwdur.
1 litr deňiz suwy 1 gram altyn elementiniň 13 milliardyny öz içine alýar.
Her gün 200 müň çaga dogulýar.
Goňur aýylar at ýaly çalt ylgap we suw jandary ýaly ýüzüp bilýärler.
Ananas miwe däldir. Ol agaç şahasynda däl-de, pelde ýetişýär.
Futbolçylaryň köpüsi bir oýun wagtynda ortaça 9 kilometr aralygy geçýär.
Adam ortaça 7 minutda uka gidýär.
Şu wagta çenli ölçenen iň uly aýsbergiň uzynlygy 321 kilometr we ini 96,5 kilometrdir.
Dünýäniň iň uly şeker eksport ediji ýurdy Kubadyr.
Bambuk dünýäde iň çalt ösýän ösümlik bolup, ol bir günde 90 santimetre çenli ösýär.
Piller böküp bilmeýän ýeke-täk süýdemdirijilerdir.
Eýfel diňiniň depesine ýetmek üçin 1792 basgançak bar.