Şu gün – 27-nji noýabrda Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna (YHG) agza döwletleriň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 25-nji mejlisi geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Gurama agza ýurtlaryň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary türkmen paýtagtyna geldiler.

Türkmenistanyň wekiliýetine Daşary işler ministri R.Meredow ýolbaşçylyk etdi.

Mejlisiň başynda YHG-na agza döwletleriň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 24-nji duşuşygynyň başlygy – Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly çykyş etdi. Soňra YHG-nyň Baş sekretary Hysraw Nozirä söz berildi. Öz çykyşynda ol mejlise gatnaşyjylary mähirli garşylady we YHG-niň işleriniň häzirki ýagdaýy barada maglumat berdi.

YHG-niň agza döwletleriň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 25-nji mejlisiniň başlygy, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow öz çykyşynda birnäçe ýyllaryň dowamynda mejlisiň geçirilmegi YHG-niň çäklerinde söwda-ykdysady gatnaşyklary berkitmek we ösdürmek hem-de beýleki meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin netijeli gurallaryň biri bolup durýandygy barada belläp geçdi.

Türkmenistanyň YHG-de başlyklyk etmeginiň Konsepsiýasyna laýyklykda 2021-nji ýyl üçin birnäçe möhüm wezipeler kesgitlenildi. Olaryň içinde agza-ýurtlarda maýa goýum hereketleriniň işjeňleşdirilmegi, erkin söwda-ykdysady zolaklarynyň, täze ykdysady geçelgeleriň döredilmegi, durnukly energetika, şol sanda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri ulgamynda ysnyşykly hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagy ýaly ugurlar bardyr.

Şeýle hem mejlisiň çäklerinde YHG-niň agza döwletleriniň Daşary işler ministrleriniň çykyşlary hem-de Guramanyň ýöriteleşdirilen edaralarynyň ýolbaşçylarynyň çykyşlary diňlenildi.

Mejlise gatnaşyjylar YHG-nyň Baş sekretarynyň hasabatyna hem-de YHG-nyň sebitleýin taslamalary boýunça tekliplere (2021-2022-nji ýyllar) seredip geçdiler. Onda Guramanyň häzirki dowam edýän maksatnamalary we taslamalary hem-de hasabat berilýän döwürde gazanylan ykdysady ugurdaky sepgitleri beýan edilendir. Gün tertibine şeýle hem YHG-nyň  2025-nji ýyla çenli Garaýşy: Ösüş we baha bermek atly Ortamöhletli synyna seretmek, YHG-nyň arassa energiýa boýunça Merkeziniň döredilmegi baradaky Hartiýasynyň kabul edilmegi ýaly ugurlar hem girizildi we YHG-nyň Ýöriteleşdirilen agentlikleriniň, sebitleýin institutlarynyň hem-de degişli edaralarynyň ýyllyk hasabatlary hem diňlendi.

Gepleşikleriň esasy ugurlarynyň biri, ol hem 15-nji Sammitiň geçirilmegine görülýän taýýarlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak meseleleri boldy. Bu ugurda ýokary derejeli duşuşygyň Gün tertibiniň, Hereketleriň Aşgabat Ylalaşygynyň, şonuň ýaly-da çäräniň barşynda gol çekilmegi meýilleşdirilýän resminamalaryň taslamalary boýunça pikirler alşyldy.

Mejlisiň çäklerinde şeýle hem YHG-na agza döwletleriň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 25-nji duşuşygynyň hasabaty kabul edildi.

Mejlisiň ahyrynda birnäçe resminamalara, şol sanda “Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa we Ýuwaş Umman sebitleri boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (UNESCAP) arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama” gol çekmek dabarasy geçirildi.