Şu gün – 28-nji noýabrda Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) döredilen gününde, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Aşgabatda YHG-nyň agza döwletleriniň ýolbaşçylarynyň 15-nji Sammiti geçirildi.

2021-nji ýylda Türkmenistan Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynda ýolbaşçylyk edýär. Döwletimiz tarapyndan bu gurama başlyklyk şu ýylyň 4-nji martynda Türkiýede onlaýn görnüşde geçen YHG-nyň ýolbaşçylarynyň 14-nji sammitiniň barşynda kabul edildi.

Nobatdaky Sammite YHG-nyň agza ýurtlarynyň, hususan-da Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Pakistanyň, Täjigistanyň, Türkiýäniň we Özbegistanyň Döwlet hem-de Hökümet ýolbaşçylary gatnaşdylar we çykyş etdiler.

Mejlisiň öňüsyrasynda YHG-na gatnaşyjy ýurtlaryň Döwlet we Hökümet Baştutanlarynyň bilelikde surata düşmek dabarasy geçirildi.

YHG-nyň 15-nji Sammitini açmak bilen, Türkmenistanyň Prezidenti wekiliýetleriň ýolbaşçylaryny mähirli garşylady hem-de Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 14-nji Sammitiniň Başlygy Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana söz berdi.

Soňra YHG-nyň mejlisine gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentini YHG-nyň 15-nji Sammitiniň Başlyklygyna saýladylar.

Sammitiň barşynda çykyş edip, Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň Gurama başlyklyk etmeginiň çäklerinde öňe süren hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny beýan etdi we türkmen tarapynyň bu forumyň geçirilmegini oňa gatnaşýan ýurtlaryň ykdysady, söwda-maýa goýum, medeni-ynsanperwer ulgamlardaky özara gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen möhüm çäre hökmünde kabul edýändigini belläp geçdi.

Türkmenistanyň YHG bilen gatnaşyklarynyň sazlaşykly ösüşe eýedigini aýdyp, Türkmen döwletiniň Baştutany Guramanyň agza-döwletleriniň her biri bilen aýratynlykda alnyp barylýan dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň hem netijeli ösdürilýändigini nygtady.

Forumyň barşynda çykyş eden YHG-na gatnaşyjy-ýurtlaryň döwlet we hökümet baştutanlary, şeýle-de YHG-nyň Baş sekretary bu Sammitiň Guramanyň giňişliginde alnyp barylýan sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan derwaýys ugurlary boýunça oňyn çözgütleriň kabul edilmegine itergi beren netijeli meýdança bolandygyny belläp geçdiler.

Häzirki wagtda Guramanyň çäklerinde agza ýurtlaryň durmuş-ykdysady taýdan has hem ösdürilmegi maksady bilen, köpugurly sebitleýin hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi, şonuň ýaly-da söwda, senagat, ulag we aragatnaşyk, oba hojalygy, energetika, saglygy goraýyş, bilim, ylym we medeniýet ulgamlaryndaky önjeýli özara hereketleriň ýaýbaňlandyrylmagy üçin ähmiýetli mümkinçilikler döredilendir.

YHG-nyň 15-nji Sammitiniň netijeleri boýunça Jemleýji resminama kabul edildi.

Baýrak gowşurmak dabarasy geçirildi

Soňra YHG-nyň baýraklaryny gowşurmak dabarasy geçirildi. Onuň dowamynda Guramanyň agza döwletleriniň wekilleri «ylym we tehnika», «ykdysadyýet», «taryh, medeniýet we şekillendiriş sungaty» hem-de «oba hojalygy we daşky gurşaw» ugurlary boýunça Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň ýörite baýraklaryna mynasyp boldular.

YHG 1985-nji ýylda döredilen ykdysady söwda we ösüş üçin sebit guramasydyr. Pakistan, Eýran we Türkiýe onuň esaslandyryjy agzalarydyr. 1992-nji ýylda Azerbaýjan, Türkmenistan, Özbegistan, Täjigistan, Gyrgyzystan we Gazagystan bu guramanyň agza boldular.

YHG-na gaza ýurtlar Hytaýa, Ýewropa, Russiýa we Pars aýlagynyň ýurtlaryna ýanaşyk ýerde ýerleşýär. Sebitiň esasy söwda hyzmatdaşlary Ýewropa Bileleşigi, Hytaý we ABŞ-dyr.