Türkmenistanyň Prezidenti YHG-nyň 15-nji Sammitindäki çykyşynda energetika meseleleriniň üstünde durup geçdi we ulag-aragatnaşyk ulgamynyň ösdürilmeginiň ähmiýetini aýratyn belledi.

– Türkmenistan ulag we energetika ulgamlaryndaky hyzmatdaşlygy YHG-nyň ileri tutýan ugurlarynyň hatarynda görýär – diýip hormatly Prezidentimizi belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti bu ugurda alnyp barylýan bilelikdäki tagallalaryň utgaşdyrylmagynyň möhümdigini beýan etdi we Türkmenistan-Owganystan-Pakistan ugry boýunça elektrik geçirijisiniň gurluşygynyň tapgyrlaýyn durmuşa geçirilmegi hem-de Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň alnyp barylmagy bilen bagly mysallary getirdi.

Türkmenistanyň Gündogar-Günbatar we Günorta-Demirgazyk ugurlary boýunça ulag-üstaşyr geçelgeleriniň işjeňleşdirilmegine aýratyn üns berýändigi nygtaldy. Hususan-da, Özbegistan-Türkmenistan-Eýran-Oman hem-de Owganystan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Türkiýe ulag geçelgeleriniň döredilmegi barada gürrüň edilýär.

Bu babatda Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa, Ýakyn Gündogar, Aziýa- Ýuwaş ummany sebitleriniň ýurtlaryna çykmak arkaly, Hazar deňzi we Gara deňzi sebitleriniň arasynda ulag-üstaşyr geçelgelerini has hem işjeňleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň öz içinde hem durmuş-ykdysady we logistiki ähmiýetli desgalaryň ulanylmagy bilen bagly meseleleriň öwrenilmegini teklip etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti bu hereketleriň amala aşyrylmagyna Owganystanyň gatnaşmagynyň hem wajypdygyny belledi. Şeýlelikde, bu ýurt ykdysady hyzmatdaşlygyň aýrylmaz gymmatly gatnaşyjy düzümine öwrülýändir. Türkmenistanyň Baştutany – Biz bu ugurda Owganystan üçin strategiki mümkinçilikleriň bardygyny, onuň sebit we global ähmiýetli hereketlerdäki ornuny, owgan topragynda parahatçylygyň, ylalaşygyň we ösüşiň gazanylmagynyň möhüm şertleriň biri bolup durýandygyny görýäris – diýip nygtady.