1990-njy ýyllaryň meşhur komediýasy, häzirki wagtda-da uly höwes bilen tomaşa edilýän “Öýde ýeke özi” (Home Alone) filmleriniň surata düşürilen öý Airbnb-de kärendesine berler. ABŞ-nyň Illinoýis ştatynyň Winnetka şäherinde ýerleşýän bu meşhur öýde 1 gije galmak bolar. Kewiniň (Makoleý Kalkin) iki çakylyksyz myhmanyň garşysyna uly göreş alyp baran öýünde bir gije galmagyň bahasy 25 dollara deňdir. Airbnb-de kärendesine beriljek öý üçin ýer bron etmek 7-nji dekabrdan başlar.  Öýe barmakçy bolýan myhmanlary şol meşhur filmde Kewiniň agasy Bazzyň keşbinde çykyş eden Dewin Retreý garşy alar. Öýe baran myhmanlar telewizora tomaşa edip bilerler we şol telewizora tomaşa eden mahallary edil filmdäki ýaly naharlanyp hem bilerler. Galyberse-de, olar Kewiniň çekgesine çalan sakgal-murt syrylanyndan soň ulanylýan kremi hem ulanmaga mümkinçilik alarlar.

1990-njy ýylda ekranlaşdyrylan filmde Harri hem-de Marw atly iki ebeteýsiz ogry şol köçedäki ähli öýi talamakçy bolýar. MakKalisterleriň öýüne gezek gelende welin bu olara ýeňil düşmeýär, hatda maksatlary başa barmaýar. Maşgalasy bilen o diýen oňuşmaýan we gezelençden galan Kewin ilki azrak aljyrasa-da soňlugy bilen ýekeligiň hem-de ogrulara duzak gurmagyň keýpini görýär.

Filmde baş keşbi janlandyran Makoleý Kalkin 11 ýaşynda Altyn globus baýragyna dalaşgär görkezilip, bu ugurda baýragyň rekordyny hem goýýar. Filmdäki sazlar Oskara dalaşgär görkezilipdi.