Nebitgaz pudagynda iň uly we täsirli wakalardan biri bolan 23-nji Bütindünýä Nebit kongresi (WPC) 6-njy dekabrda – şu gün ABŞ-nyň Hýuston şäherinde başlandy.

Forum 5-nji dekabrdan 9-njy dekabr aralygynda dowam edip, 70 ýurtdan 5 müňden gowrak wekili, şol sanda, iň iri ýöriteleşdirilen kompaniýalaryň ýolbaşçylaryny, ministrleri we bilermenleri bi ýere jemledi. Baý iş meýilnamasy kongrese gatnaşyjylara dünýäniň energiýa pudagynyň mundan beýläk-de ösdürilmeginiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga giň mümkinçilik döreder.

Kongresiň açylyş dabarasynda guramaçylyk komitetiniň başlygy Jeff Şellebarger bu çäräniň gatnaşyjylara gyzyklanmalaryň we çemeleşmeleriň tapawudyna garamazdan, global energiýa howpsuzlygy babatdaky garaýyşlaryny birleşdirmäge we pudagyň öňünde durýan beýleki kynçylyklary ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik döretjekdigini aýtdy.

Bütindünýä nebit kongresi soňky 20 ýylda ilkinji gezek ABŞ-da geçirilýär. Bu gezek hem ýygy-ýygydan “dünýäniň energiýa paýtagty” diýlip atlandyrylýan Hýuston saýlandy. Şäherde ýüzlerçe nebit we gaz kompaniýasynyň mekanydyr. Mundan başga-da, esasan, Hýuston portunyň üsti bilen energiýa göterijileri dünýäniň çar künjegine daşalýar.

Umuman aýdanyňda, Bütindünýä nebit kongresi ABŞ-nyň taryhynda üç gezek – bir gezek Wankuerde, iki gezek hem Hýustonda geçirildi.